DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA W SĘDZISZOWEJ

Wstęp do deklaracji:

Samorządowy Żłobek w Sędziszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej –http://zlobek.bobowa.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Samorządowy Żłobek w Sędziszowej

Sędziszowa 54, 38-350 Bobowa

tel. 666 630 795

e-mail: zlobeksedziszowa@gmail.com

skrytka epuap: /SZSedziszowa/domyslna

Data publikacji strony internetowej: 08.07.2019 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.03.2022 r. 

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyjątkiem:

•           zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, np. mapy oraz informacje, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, a także zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne w postaci załączników, umieszczane są w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

Strona podmiotowa BIP Samorządowego Żłobka w Sędziszowej posiada następujące ułatwienia:

•           możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

•           zmiana koloru i kontrastu

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 07.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny dokonanej przez osobę odpowiedzialną za wdrażanie ustaw o dostępności w Samorządowego Żłobka w Sędziszowej

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej – Agnieszka Bartoszek

Adres do korespondencji: Sędziszowa 54, 38-350 Bobowa

Telefon: 666 630 795

E-mail: zlobeksedziszowa@gmail.com

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Samorządowy Żłobek w Sędziszowej obecnie nie zatrudnia pracownika posiadającego umiejętność posługiwania się polskim językiem migowym, nie zatrudnia także osoby świadczącej usługi komunikacji w języku migowym.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.848 ze zm.) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Może także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Samorządowego Żłobka w Sędziszowej znajduje się  w Sędziszowej 54. Pomieszczenia Samorządowego Żłobka w Sędziszowej umiejscowione są na parterze budynku.

Do Samorządowego Żłobka w Sędziszowej prowadzi 1 wejście: od strony głównej budynku. Wejście główne do budynku nie  jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

Sanitariat w budynku Samorządowego Żłobka w Sędziszowa umiejscowiony na parterze nie jest przystosowany  dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, a także oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pracownik Samorządowego Żłobka w Sędziszowej podchodzi po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Deklaracja dostępności
Skip to content